Matrícula

Lista provisional admitidos 2017/2018

Nome alumno Ensinanza Curso que solicita
Calvo Rodríguez, Carlota Educación infantil 4º Educación infantil
Castro Rios, Edeline Sofía Educación infantil 4º Educación infantil
De Jesús Abilleira, Ana Educación infantil 4º Educación infantil
De La Iglesia Padín, Brais Educación infantil 4º Educación infantil
Figueira Castro, Alma Educación infantil 4º Educación infantil
Fuentes Moldes, Cecilia Educación infantil 4º Educación infantil
González Vázquez, Martín Educación infantil 4º Educación infantil
Hernández Castro, Vega Educación infantil 4º Educación infantil
López Vázuqez, Yago Educación infantil 4º Educación infantil
Loureiro Freire, Carlos Educación infantil 4º Educación infantil
Oliveira Dos Santos, Gustavo Educación infantil 4º Educación infantil
Oliveros Dobarro, Lucía Educación infantil 4º Educación infantil
Pérez Fontán, Leyla Educación infantil 4º Educación infantil
Portas Fortúnez, Mateo Educación infantil 4º Educación infantil
Raris Pereira, Carlota Educación infantil 4º Educación infantil
Reboredo Tilve, Iria Educación infantil 4º Educación infantil
Rincón Pinzón, Esteban Educación infantil 4º Educación infantil
Rincón Pinzón, Manuel Educación infantil 4º Educación infantil
Rodríguez Soto, Gabriel Educación infantil 4º Educación infantil
Zapata González, Ariel Educación infantil 4º Educación infantil
   

Informamos que no será necesaria la entrega de ninguna documentación nueva para este proceso.

Admisión de alumnado para el curso 2017/2018

De acuerdo con lo establecido en la disposición primera de la Orden de 12 de marzo de 2013 e a Orden do 25 de enero de 2017, que regulan el proceso de admisión quedan publicados los formularios de solicitud tanto en castellano como en gallego.

Información página Web Xunta de Galicia (Orden 2013)

Información página Web Xunta de Galicia (Orden y Anexos 2017)

Con este formulario se deberá entregar además el siguiente anexo, debidamente cumplimentado y firmado.

Anexo Solicitude de Admisión

 CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO CURSO 2017-2018

A propuesta del consejo escolar se acuerda aprobar como criterio complementario para el proceso de admisión de alumnado el ser hijo de ex-alumno del centro. Este punto se acreditará con certificado de la secretaria del colegio.

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO CURSO 2017-2018

* Servicio de comedor escolar: Si    (servicio dado por una empresa ajena al centro escolar)

* Servicio de transporte escolar: No

 

Centro adscrito

IES Valle Inclán de Pontevedra

 

VACANTES PARA O CURSO 2017-2018

 

CURSO VACANTES
 

4º Educación Infantil

 

 

22 + 3 NEAE

 

5º Educación Infantil

 

 

2

 

6º Educación Infantil

 

 

0

 

1º Educación Primaria

 

 

0

 

2º Educación Primaria

 

 

0

 

3º Educación Primaria

 

 

2

 

4º Educación Primaria

 

 

1

 

5º Educación Primaria

 

 

3

 

6º Educación Primaria

 

 

1

 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2017-2018

 

1 al 15 de febrero  Reserva de plaza para centros adscritos
1 al 20 de marzo  Presentación Solicitudes de admisión
23 de marzo al 5 de abril  Presentación de documentación acreditativa
19 al 21 de abril  Publicación listado provisional de admitidos y no admitidos.
24 al 28 de abril  Plazo de reclamación para listado provisional de admitidos o no admitidos
Antes del 15 de mayo  Publicación listado definitivo de admitidos y no admitidos.
20 al 30 de junio  Formalización de matrícula

 

FORMALIZACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN

A solicitude será única e poderase presentar de forma presencial no centro ou de forma electrónica a través da aplicación admisión alumnado.

Unha vez presentada a solicitude non é posible modificar os centros relacionados nin a súa orde de prelación. A renuncia á solicitude rexistrada, non permite presentar unha nova.

A solicitude de admisión de alumnado poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillas/os común dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado.

Nos demais casos requírese a sinatura dos dous titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situación de violencia de xénero.

De existir unha discrepancia formulada expresamente por escrito pola proxenitora ou polo proxenitor que non asine, non se paralizará o expediente, sen prexuízo de que os feitos se poñan en coñecemento da xefatura territorial para o seu traslado, se é o caso, ao Ministerio Fiscal.

 

APLICACIÓN DOS CRITERIOS XERAIS DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

Na valoración do criterio de irmás ou irmáns matriculados no centro educativo, consideraranse os escolarizados no centro adscrito ou no de adscrición no nivel inmediato superior.

Aos efectos da valoración do criterio de proximidade do centro ao domicilio familiar, a certificación do padrón municipal de habitantes expedida polo órgano competente do concello.

Toda persoa que resida habitualmente nun concello está obrigada a inscribirse no seu padrón. Polo tanto, non se pode admitir como xustificación que a persoa que está residindo no concello dende hai máis dun ano sen darse de alta no padrón.

Para a valoración da renda per cápita da unidade familiar, as persoas interesadas deberán facer constar a cantidade correspondente á base impoñible de cada un dos declarantes da unidade familiar, no caso de declaración individual. A tal efecto, constará a cantidade que resulta da suma das casiñas 380 (base impoñible xeral) e 395 (base impoñible do aforro) da correspondente declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) do ano 2015.

Esta cantidade dividirase polo número de membros da unidade familiar referido ao día 28 de febreiro de 2017.

Enténdese por familia monoparental a composta por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos ou fillas menores ao seu cargo, sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa económicamente ao seu sustento.

No caso da familia formada por unha viúva ou un viúvo só debe considerarse monoparental aquela que non teña concedida unha pensión de viuvez nin as/os fillas/os a correspondente de orfandade.

 

EMPATE NA PUNTUACIÓN

En caso de empate na puntuación, aplicarase sucesivamente os criterios de desempate do artigo 29 da Orde do 12 de marzo de 2013. Para os efectos de aplicación destes criterios, se a alumna ou o alumno carecese de segundo apelido, o lugar deste será ocupado polo nome.

Unha vez celebrado o sorteo que establece dito artigo, o seu resultado publicarase na páxina web da Consellería