Libros y material

Listados de Libros y Material Curso  2020 2021

4º Educación Infantil

5º Educación Infantil

6º Educación Infantil

1º Educación Infantil

2º Educación Primaria

3º Educación Primaria

4º Educación Primaria

5º Educación Primaria

6º Educación Primaria

 

Listas Definitivas Fondo de Libros 2020 2021

Los listados definitivas de fondo de libros para el curso 2020 2021 han salido publicados. Estarán expuestos en el tablón de anuncios del centro para su revisión.
Todos los solicitantes serán avisados por parte del centro de manera personal.

Listas Provisionales Fondo de Libros 2020 2021

Los listados provisionales de fondo de libros para el curso 2020 2021 han salido publicados. Estarán expuestos en el tablón de anuncios del centro para su revisión.
Todos los solicitantes serán avisados por parte del centro de manera personal.

 

Fondo de Libros, Adquisición libros de texto e ayudas adquisición material escolar 2020 2021 

DOGA Fondo Libros, adquisición libros de texto y ayudas adquisición de material (lectura online)

Doga fondo libros, ayuda adquisición de libros y ayuda de material  (pdf)

Enlace de interés (aplicación online)

ANEXOS I y II (anexos a presentar para solicitud)

Anexo I y II (editables para ser cubiertos en ordenador)

 

Nomas a seguir en el momento de presentación de solicitudes 2020 2021

Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica en el formulario normalizado (anexo I) disponible en la aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través de la Sede electrónica de la Xunta de Galicia : https://sede.xunta.gal. Opcionalmente ¡, se podrán presentar las solicitudes de manera presencial en los centros docentes o en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. Para presentar las solicitudes se podrán emplear cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la Sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el sistema de usuario y Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)

En la medida de lo posible, para entregar las solicitudes en el centro, se pedirá cita previa (986861990/650869147 WhatsApp) para evitar aglomeraciones.

Deben ser cubiertos el anexo I y II y presentar la documentación complementaria necesaria.

Los hermanos que estén matriculados en el mismo centro deberán presentar una única solicitud, especificando el curso de cada uno de ellos.

 

Normas de devolución de libros curso 2019 2020

Se pedirá cita previa al centro (986861990/650869147 whatsapp) para evitar aglomeraciones.

Se deben entregar en una bolsa con el nombre del alumno para posterior comprobación por parte del centro.

Entraran en cuarentena y serán desinfectados antes de volver a ser entregados.

 

Artículos esenciales para presentación de documentación

  • Artículo 11 de la orden: Plazo presentación de la solicitud

1. O prazo para presentar as solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 19 de xuño de 2020 incluído.

2. O alumnado que, unha vez transcorrido o prazo indicado, pase a estar en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia, ou se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou a un centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos, poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2021.

  • Artículo 12 de la orden: Documentación complementaria necesaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

1º. Certificado ou volante de convivencia.

2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia onde deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

2. A documentación complementaria (que se xunte coa solicitude) presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente no centro docente, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica en 31 de decembro de 2018, agás no caso de violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica.

4. De acordo co previsto no artigo 28.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, dada a relevancia da documentación requirida no procedemento, as persoas interesadas deberán achegar os documentos orixinais ou copias cotexadas. Cando a documentación se presente no centro docente, achegaranse fotocopias e os respectivos orixinais, para que a persoa que a reciba verifique a súa autenticidade.

 

Fechas Importantes de la Convocatoria

Inicio de presentación de solicitudes : 20.05.2020

Fin de presentación de solicitudes: 19.06.2020

Devolución de libros del curso 2019 2020: hasta el 07.07.2020

Publicación del listado provisional de admitidos en fondo de libros, ayuda de libros y ayuda para el material escolar: antes del 10.07.2020

Reclamación del listado provisional: dos días posteriores a la publicación del mismo

Listados definitivos de admitidos y excluidos en fondo de libros, ayuda de libros y ayuda para material escolar: antes del 20.07.2020

Entrega de libros (fondo de libros): Mes de septiembre 2020

Corrección de errores detectados en un vale de ayuda de libros o material: 10 días después de que se reciba el vale